My DW
DW Symbol Effective Gearing Sensitivity Time Decay Moneyness Imp.Vol. Last Trading Date TTM (days) Status
DW Symbol Effective Gearing Sensitivity Time Decay Moneyness Imp.Vol. Last Trading Date TTM (days) Status

Coming Soon
New
Hot Trade
Further Issue
Overpriced
Expired
Nearly Expired
Last Trading Date
หมายเหตุ:
Status เป็นการแสดงสถานะของราคา DW01 ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
  • Tradable เป็นสถานะปกติ เพราะราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01
  • Warning เป็นสถานะเตือนให้หลีกเลี่ยงการลงทุน เพราะราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01
ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อรายได้หรือการขาดประโยชน์ใดๆ) ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร) ดังนั้น ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากท่านมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล