PTTEP01C2312T
วันซื้อขายวันแรก
12 พ.ค. 2566
วันซื้อขายปัจจุบัน
9 ธ.ค. 2566
วันซื้อขายวันสุดท้าย
8 ธ.ค. 2566
วันซื้อขายวันแรก
12 พ.ค. 2566
วันซื้อขายวันสุดท้าย
8 ธ.ค. 2566
Effective Gearing
1.32
Sensitivity
0.01
Time Decay
-5.63 %
TTM (days)
1
ตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01*
ราคาเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ PTTEP01C2312T ราคาเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ PTTEP01C2312T
  PTTEP
  Bid | Offer
* โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง คลิก
DW Indicators
Effective Gearing : 1.32
Sensitivity : 0.01
Time Decay (%) : -5.63%
Implied Volatility : 129.99%
Historical Volatility : 22.94% (as of 8 Dec 23) : 22.94%
(as of 8 Dec 23)
Moneyness : OTM / -7.34%
Delta : 0.61%
All in Premium : 8.39%
Intrinsic Value (THB) : 0.00
Time Value (THB) : 0.02
Outstanding : 0.47%
  (as of 8 Dec 23)
: 0.47%
(as of 8 Dec 23)
ข้อมูล DW
DW : PTTEP01C2312T
Issuer : BLS
Type : Call
Underlying : PTTEP
Exercise Type : European
Issue Amount (units) : 100,000,000
Strike (THB) : 152.980
Ratio (DW:Underlying) : 44.03347 : 1
First Trading Date : 12 May 2023
Last Trading Date : 8 Dec 2023
Expiry Date : 14 Dec 2023
Remaining Maturity (Days) : 1 (วันทำการ)
ราคาตลาด DW
Underlying DW
Last
PTTEP
142.00
2.00
1.07%
PTTEP01C2312T
0.01
-0.00
-0.00%
Bid/Offer 141.50 / 142.00 0.01 / 0.02
High/Low 143.50 / 140.50 0.01 / 0.01
Volume 17,123,700 5,000
Value 2,430,485,600 50
*Disclaimer ตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01

 1. ราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 เป็นราคาเสนอซื้อคืน DW01 เบื้องต้นที่บริษัทอาจพิจารณาเสนอซื้อคืนจากนักลงทุน โดยเทียบกับช่วงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงตามที่ระบุตามช่วงเวลาทำการซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขายรอบเช้าและบ่าย (“Pre-opening”) และช่วงก่อนปิดทำการซื้อขายสิ้นวัน (“Auction”) โดยมิได้เป็นการประกันราคา DW01 ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคา หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับซื้อคืนตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นรายกรณี

 2. บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 ที่ปรากฏในกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคลื่อนไหวตามราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ดังนั้นราคา DW01 ที่ปรากฏในกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  1. สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และ/หรือความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง
  2. การเก็งกำไรของนักลงทุนตามอุปสงค์อุปทานในตลาด และ/หรือกรณีที่บริษัทกระจายการขาย DW01 ให้กับนักลงทุนไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำนวน DW01 ไม่เพียงพอในการควบคุมราคา ทำให้ราคา DW01 ที่ถูกซื้อขายในกระดานอาจไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์ราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01
  3. ความล่าช้าในการแสดงราคาและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องสิ้นวัน
  4. กรณีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่องตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

 3. ข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิไปใช้อ้างอิง รวมทั้งพึงระลึกและเข้าใจว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิจากการจ่ายสิทธิประโยชน์บนหลักทรัพย์อ้างอิง (Corporate Action) เกิดขึ้น

 4. บริษัทได้จัดทำข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 5. ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจมีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้สิทธิมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

 6. ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูล DW01 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจแตกต่างจากข้อมูลที่ประกาศโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และ/หรือผู้ออก DW แต่ละราย นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ออก DW แต่ละราย

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง นักลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจถึงลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อรายได้หรือการขาดประโยชน์ใดๆ) ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร) ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล