SCGP01C2408A
วันซื้อขายวันแรก
27 ก.พ. 2567
วันซื้อขายปัจจุบัน
21 ก.ค. 2567
วันซื้อขายวันสุดท้าย
7 ส.ค. 2567
วันซื้อขายวันแรก
27 ก.พ. 2567
วันซื้อขายวันสุดท้าย
7 ส.ค. 2567
Effective Gearing
0.70
Sensitivity
0.01
Time Decay
-1.05 %
TTM (days)
12
ตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01*
ราคาเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ SCGP01C2408A ราคาเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ SCGP01C2408A
  SCGP
  Bid | Offer
23
Jul
24
24
Jul
24
25
Jul
24
26
Jul
24
30
Jul
24
31
Jul
24
1
Aug
24
2
Aug
24
5
Aug
24
6
Aug
24
26.00
26.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
26.25
26.50 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
26.50
26.75 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
26.75
27.00 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
27.00
27.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
27.25
27.50 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
27.50
27.75 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
27.75
28.00 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
28.00
28.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
28.25
28.50 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
28.50
28.75 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
28.75
29.00 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
29.00
29.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
29.25
29.50 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
29.50
29.75 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
29.75
30.00 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
30.00
30.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
30.25
30.50 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
30.50
30.75 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
30.75
31.00 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
31.00
31.25 0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
* โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง คลิก
DW Indicators
Effective Gearing : 0.70
Sensitivity : 0.01
Time Decay (%) : -1.05%
Implied Volatility : 82.64%
Historical Volatility : 30.19% (as of 19 Jul 24) : 30.19%
(as of 19 Jul 24)
Moneyness : OTM / -28.33%
Delta : 0.28%
All in Premium : 39.92%
Intrinsic Value (THB) : 0.00
Time Value (THB) : 0.02
Outstanding : 1.16%
  (as of 19 Jul 24)
: 1.16%
(as of 19 Jul 24)
ข้อมูล DW
DW : SCGP01C2408A
Issuer : BLS
Type : Call
Underlying : SCGP
Exercise Type : European
Issue Amount (units) : 100,000,000
Strike (THB) : 39.590
Ratio (DW:Underlying) : 7.54205 : 1
First Trading Date : 27 Feb 2024
Last Trading Date : 7 Aug 2024
Expiry Date : 13 Aug 2024
Remaining Maturity (Days) : 12 (วันทำการ)
ราคาตลาด DW
Underlying DW
Last
SCGP
28.50
-0.50
-1.72%
SCGP01C2408A
0.00
-0.00
-0.00%
Bid/Offer 28.25 / 28.50 0.01 / 0.02
High/Low 29.00 / 28.25 0.00 / 0.00
Volume 8,691,700 0
Value 247,242,325 0
*Disclaimer ตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01

 1. ราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 เป็นราคาเสนอซื้อคืน DW01 เบื้องต้นที่บริษัทอาจพิจารณาเสนอซื้อคืนจากนักลงทุน โดยเทียบกับช่วงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงตามที่ระบุตามช่วงเวลาทำการซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขายรอบเช้าและบ่าย (“Pre-opening”) และช่วงก่อนปิดทำการซื้อขายสิ้นวัน (“Auction”) โดยมิได้เป็นการประกันราคา DW01 ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคา หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงสงวนสิทธิในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรับซื้อคืนตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นรายกรณี

 2. บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันว่าจะดำเนินการให้ราคา DW01 ที่ปรากฏในกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคลื่อนไหวตามราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ดังนั้นราคา DW01 ที่ปรากฏในกระดานซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  1. สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง และ/หรือความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง
  2. การเก็งกำไรของนักลงทุนตามอุปสงค์อุปทานในตลาด และ/หรือกรณีที่บริษัทกระจายการขาย DW01 ให้กับนักลงทุนไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำนวน DW01 ไม่เพียงพอในการควบคุมราคา ทำให้ราคา DW01 ที่ถูกซื้อขายในกระดานอาจไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์ราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01
  3. ความล่าช้าในการแสดงราคาและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องสิ้นวัน
  4. กรณีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่องตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

 3. ข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิไปใช้อ้างอิง รวมทั้งพึงระลึกและเข้าใจว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิจากการจ่ายสิทธิประโยชน์บนหลักทรัพย์อ้างอิง (Corporate Action) เกิดขึ้น

 4. บริษัทได้จัดทำข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 ด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราคาที่แสดงในตารางเสนอซื้อคืนเบื้องต้นของ DW01 นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 5. ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจมีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ โดยต้องนำเงินสดส่วนต่างตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิไปรวมเป็นเงินได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ประจำปีของผู้ใช้สิทธิเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลรัษฎากร รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าด้วยภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้สิทธิมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

 6. ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูล DW01 ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจแตกต่างจากข้อมูลที่ประกาศโดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และ/หรือผู้ออก DW แต่ละราย นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ออก DW แต่ละราย

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง นักลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและทำความเข้าใจถึงลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อรายได้หรือการขาดประโยชน์ใดๆ) ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร) ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล